top of page
woodcraft

ARTASHI ẤN ĐỘ

                                                             Thiết kế, Sản xuất, Xuất khẩu, Bán buôn
                                                         Trang trí nội thất, Phụ kiện gia đình, Quà tặng

CHÀO MỪNG BẠN đến với Thế giới tươi đẹp của ARTASHI ẤN ĐỘ !! 

ARTASHI INDIA là Doanh nghiệp để Kinh doanh, Thiết kế & Sản xuất Công ty về Trang trí Nội thất, Sản phẩm Gia dụng, Phụ kiện Gia đình, Dấu trang trí, Đồ gia dụng, Đồ dùng nhà bếp, Phụ kiện nhà bếp, Đồ gỗ, Đồ kim loại và Quà tặng từ Ấn Độ, tất cả đều được làm thủ công.

Chúng tôi bán các sản phẩm dưới Thương hiệu của chúng tôi - ARTASHI và cũng thiết kế các sản phẩm tùy chỉnh cho người mua của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các vật liệu có thể tái chế tự nhiên như gỗ, kim loại, đá, vải, thủy tinh, v.v. để tạo ra các sản phẩm thủ công độc đáo của chúng tôi.

Cho đến nay, chúng tôi đã thiết kế hơn 5000 sản phẩm thủ công độc đáo cho gia đình, nhà bếp, khu vườn và quà tặng. Cơ sở sản xuất trong nhà của chúng tôi với khu vực làm việc rộng 30.000 mét vuông và hơn 1500 nghệ nhân bậc thầy, đặt chúng tôi vào vị trí tuyệt vời để phục vụ bạn với những sản phẩm được thiết kế tốt nhất với mức giá tuyệt vời.

Cách đặt hàng - Mua bán buôn - B2B (Doanh nghiệp với Doanh nghiệp)

Trang web này là một cửa hàng mơ ước và chúng tôi là sự lựa chọn tuyệt vời cho các nhà phân phối, chuỗi cửa hàng, người bán toàn bộ, các công ty bán hàng trực tuyến và các cửa hàng bán lẻ lớn của các sản phẩm như vậy trên khắp thế giới. Ngoài những khách hàng lớn đã ổn định tốt, chúng tôi cũng hỗ trợ những khách hàng nhỏ mới với sự sắp xếp đặc biệt của chúng tôi để kiểm tra sản phẩm của chúng tôi và mua số lượng nhỏ hơn ngay từ đầu.

Vì tất cả những điều tốt đẹp đều có giới hạn truy cập, vì vậy bạn cần phải Đăng kýbằng cách điền vào biểu mẫu để trở thành Thành viên được xác minh trên trang web này. Điều này không mất nhiều thời gian. Ngay sau khi chúng tôi nhận được thông tin chi tiết đầy đủ của bạn và xác minh ở cuối, chúng tôi sẽ chấp thuận tài khoản của bạn và gửi mật khẩu cho bạn, để truy cập Danh mục và tất cả các Trang bị hạn chế. Điều này thường được thực hiện trong vòng 24 giờ. Sau đó, bạn có thể lướt qua tất cả các trang trên trang web này mà không bị hạn chế. Bạn có thể xem tất cả các trang Danh mục của chúng tôi và tìm thấy một phạm vi lớn cho lựa chọn của mình. 

Chỉ Thành viên mới có thể truy cập trang   Cách đặt hàng   trên trang web này để hiểu cách bạn có thể đặt hàng dễ dàng trên trang web này. Điều này sẽ hiển thị cho bạn tất cả các Điều khoản kinh doanh của chúng tôi, MOQ (Số lượng đặt hàng tối thiểu), MOV (Giá trị đơn hàng tối thiểu), Điều khoản thanh toán, Chính sách vận chuyển, Kiểm soát chất lượng và các chi tiết về chính sách của chúng tôi đối với yêu cầu và hoàn lại tiền. Chúng tôi đã xây dựng các chính sách và điều khoản kinh doanh rất đơn giản và minh bạch, phù hợp và được mọi loại khách hàng đánh giá cao. 

MUA HÀNG VUI VẺ !!

Sản phẩm thủ công:  Tất cả các  của chúng ta  Mỹ phẩm  là  thủ công  qua  của chúng ta  có tay nghề cao  các nghệ nhân.
Sản phẩm tùy chỉnh: Sản phẩm thủ công của chúng tôi được tùy chỉnh và làm theo đơn đặt hàng. 
Interior Designing : We are not just into handmade products for home decoration and home accessories but we also provide complete service of Interior Designing in India, specially in Noida, Delhi and NCR. Please visit our below website to know more and book the service:

https://www.interiordesignernoida.com/

ARTASHI INDIA is a popular factory for buyers and importers around the world who are into buying of products for home decoration and home accessories. Your home is your sanctuary, and one of the best ways to make it feel like your own is through home decor and home accessories. These items can help transform your living space into a cozy and stylish haven that reflects your personal taste and style. Here are some tips and ideas on how to use home decor and home accessories to enhance your living space.

 

1. Define Your Style

Before you start shopping for home decor and accessories, it's important to define your style. Are you drawn to modern, minimalist designs or do you prefer a more traditional, rustic look? Do you like bright, bold colors or soft, muted hues? Understanding your personal style will help you narrow down your choices and create a cohesive look throughout your home.

2. Start with the Basics

When it comes to home decor, start with the basics. This includes furniture, rugs, curtains, and lighting fixtures. These items provide the foundation for your living space and can set the tone for the rest of your decor. Choose pieces that are both functional and stylish, and don't be afraid to mix and match different textures and materials.

3. Layer with Accessories

Once you have your basic pieces in place, it's time to add some personality with accessories. This includes items such as throw pillows, wall art, vases, and candles. Accessories can help tie your decor together and add interest to your living space. Consider using a mix of colors, patterns, and textures to create depth and visual interest.

4. Think Outside the Box

When it comes to home decor and accessories, don't be afraid to think outside the box. Consider repurposing items from other parts of your home or shopping at thrift stores and flea markets for unique finds. You can also get creative with DIY projects such as painting furniture or making your own wall art.

5. Create a Focal Point

Finally, create a focal point in your living space. This could be a statement piece of furniture, a bold rug, or a striking piece of artwork. A focal point helps draw the eye and adds interest to your decor. Just make sure not to overdo it – you don't want your living space to feel cluttered or overwhelming.

Transform your living space

 

Here are some tips and ideas to transform your living space as per your living style and personality:

1.     Color Scheme: One of the most critical aspects of home decor is choosing the right color scheme. Different colors can evoke different emotions and moods, so it's essential to choose colors that reflect your personality and style. If you want a calming and relaxing environment, choose cool colors like blue and green. If you want a warm and cozy atmosphere, opt for warm colors like red and orange.

2.     Lighting: Lighting is another crucial element of home decor. Good lighting can enhance the overall ambiance of a room, while bad lighting can make it feel dull and uninviting. Consider using a combination of natural and artificial lighting to create a well-lit and comfortable space. Table lamps, floor lamps, and pendant lights can add character and personality to any room.

3.     Furniture: The furniture you choose can also make a big difference in the overall look and feel of your home. Opt for furniture that is functional and comfortable while also reflecting your personal style. Consider choosing furniture with clean lines and neutral colors for a timeless look that won't go out of style.

4.     Textiles: Textiles like curtains, pillows, and rugs are an excellent way to add color and texture to a room. Choose fabrics that complement your color scheme and reflect your personal style. Consider using different patterns and textures to create depth and interest.

5.     Wall Art: Wall art is an excellent way to add personality and character to any room. Choose pieces that reflect your interests and style, whether it's a painting, photograph, or sculpture. Grouping several pieces together can create a striking focal point in any room.

6.     Accessories: Finally, accessories like vases, candles, and decorative objects can add the finishing touches to any room. Choose accessories that complement your decor and reflect your personal style. Don't be afraid to mix and match different styles and textures to create a unique and eclectic look.

In conclusion, home decor and home accessories are essential components of any living space. By choosing the right color scheme, lighting, furniture, textiles, wall art, and accessories, you can create a beautiful and comfortable environment that reflects your personality and style. So, get creative and start decorating!

Products include decor, home decor, home accessories, kitchenware, gift, Christmas ornaments, candle holder, vase, vases metal, wall decor, brass statue, brass sculpture, figurine, picture frame, jewelry box, box wood, fruit bowl, tray wood, pull handles, woodcraft, light furniture, furniture wood

bottom of page